មើល៖ វីដេអូអំពីកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគម្រោង Mariner Community Campus

ថ្ងៃទី 29 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នៅបណ្ណាល័យ Sno-Isle Libraries Mariner។ កម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគម្រោង Mariner Community Campus នៅថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺបង្កើតគម្រោង Mariner Community Campus ដើម្បីផ្តល់នូវតម្រូវការ និងធនធានជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍តំបន់ Mariner ។ វីដេអូពី Youtube សូមអានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនេះ

Scroll to top