អាន៖ អត្ថបទអំពីការចាប់អនុវត្តគម្រោងនៅ Mukilteo Beacon

ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងតំបន់បានជួបជុំគ្នានៅបណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner នៅថ្ងៃចន្ទទី 29 ខែតុលាដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោង Mariner Community Campus។ បណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner ដែលមានទីតាំងនៅ 520 128thSt. SW, suites A9 និង A10 នៅក្នុង Everett បានបើកនៅខែកុម្ភៈកាលពីឆ្នាំ 2017 ហើយបានឃើញភ្ញៀវទស្សនាជាង 100,000 នាក់ដើរចូលតាមទ្វារ។ សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងនៅ Mukilteo Beacon

Scroll to top