មើល៖ វីដេអូអំពីកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគម្រោង Mariner Community Campus

ថ្ងៃទី 29 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នៅបណ្ណាល័យ Sno-Isle Libraries Mariner។ កម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគម្រោង Mariner Community Campus នៅថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺបង្កើតគម្រោង Mariner Community Campus ដើម្បីផ្តល់នូវតម្រូវការ និងធនធានជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍តំបន់ Mariner ។ វីដេអូពី Youtube សូមអានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនេះ

អាន៖ អត្ថបទអំពីការចាប់អនុវត្តគម្រោងនៅ Mukilteo Beacon

ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងតំបន់បានជួបជុំគ្នានៅបណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner នៅថ្ងៃចន្ទទី 29 ខែតុលាដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោង Mariner Community Campus។ បណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner ដែលមានទីតាំងនៅ 520 128thSt. SW, suites A9 និង A10 នៅក្នុង Everett បានបើកនៅខែកុម្ភៈកាលពីឆ្នាំ 2017 ហើយបានឃើញភ្ញៀវទស្សនាជាង 100,000 នាក់ដើរចូលតាមទ្វារ។ សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងនៅ Mukilteo Beacon

Scroll to top