អាន៖ អត្ថបទអំពីការចាប់អនុវត្តគម្រោងនៅ Mukilteo Beacon

ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងតំបន់បានជួបជុំគ្នានៅបណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner នៅថ្ងៃចន្ទទី 29 ខែតុលាដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោង Mariner Community Campus។ បណ្ណាល័យ Sno-Isle Mariner ដែលមានទីតាំងនៅ 520 128thSt. SW, suites A9 និង A10 នៅក្នុង Everett បានបើកនៅខែកុម្ភៈកាលពីឆ្នាំ 2017 ហើយបានឃើញភ្ញៀវទស្សនាជាង 100,000 នាក់ដើរចូលតាមទ្វារ។ សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងនៅ Mukilteo Beacon

อ่าน: บทความเกี่ยวกับการเริ่มโครงการใน Mukilteo Beacon

ผู้นำท้องถิ่นมารวมตัวกันที่ Sno-Isle Mariner Library เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม เพื่อเปิดตัวโครงการ Mariner Community Campus Sno-Isle Mariner Library ตั้งอยู่ที่ 520 128thSt. SW, suites A9 and A10 ในเขต Everett เปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 และมีผู้ใช้บริการกว่า 100,000 ที่เดินผ่านประตูนี้มาแล้ว อ่านบทความเต็มใน Mulkilteo Beacon

ЧИТАТЬ: Статья о запуске проекта в Mukilteo Beacon

В понедельник 29 октября лидеры местного сообщества собрались в библиотеке Sno-Isle Mariner на запуск проекта кампуса сообщества Mariner. Библиотека Sno-Isle Mariner, расположенная по адресу 128-я улица, 520 штат Вашингтон, помещения A9 и A10, г. Эверетт, открытая в феврале 2017 года, уже приняла более 100 000 посетителей. Читать полную статью в Mukilteo Beacon

قراءة: مقال تدشين المشروع في موكيليتو بيكون

قراءة: مقال تدشين المشروع في موكيليتو بيكون اجتمع قادة المجتمع المحلي في مكتبة سنو-آيل مارينر يوم الاثنين، 29 أكتوبر، لإطلاق مشروع الحرم الجامعي لمجتمع مارينر. اُفتتحت مكتبة سنو-آيل مارينر، التي تقع في 520 128thSt. SW، الأجنحة A9 وA10 في إيفرت، في فبراير 2017 وشهدت أكثر من 100,000 زائر يمر من أبوابها. اقرأ المقال كاملاً في...

Scroll to top