QUỸ TÀI TRỢ & LỊCH TRÌNH

Lịch trình | Quỹ Tài trợ

Lịch trình Dự án Khu Trường sở Cộng đồng Mariner

Lịch trình Dự án Khu Trường sở Cộng đồng Mariner

Quỹ tài trợ

Quỹ tài trợ cho Giai đoạn 1 bắt nguồn từ khoản phân bổ Vốn ngân sách của Tiểu bang Washington. Các hỗ trợ bổ sung dưới dạng nguồn nhân viên là do Các Thư viện Sno-Isle Libraries và các bên có liên quan thuộc khu vực công và phi lợi nhuận cung cấp.

Mô hình tài trợ cho các giai đoạn tiếp theo sẽ được thiết lập dựa trên thỏa thuận giữa các bên có liên quan và dự kiến sẽ bao gồm các nguồn ngân sách, dịch vụ, nguồn lực và hỗ trợ đa dạng.

Chi phí tổng cộng của dự án tùy thuộc vào sự kết hợp các chi phí liên quan tới việc thu hồi đất đai và xây dựng cũng như các dịch vụ được cung cấp và các mức dịch vụ.

Các ý kiến phản hồi dành cho Thư viện Mariner thể hiện được niềm mong muốn có thêm dịch vụ và một nơi tụ họp của các cư dân trong khu vực.

Các ý kiến phản hồi dành cho Thư viện Mariner thể hiện được niềm mong muốn có thêm dịch vụ và một nơi tụ họp của các cư dân trong khu vực.

CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN