Mariner Community Map
Hơn 25.000 người sống trong khu vực giáp với Everett ở phía bắc, Lynnwood ở phía nam, phía đông của Cao tốc 99 và phía tây của I-5. Tới năm 2025, dân số của khu vực này dự kiến sẽ tăng 20 phần trăm và mật độ sẽ tăng 23 phần trăm.

Map of the Mariner Community
Hơn 25.000 người sống trong khu vực giáp với Everett ở phía bắc, Lynnwood ở phía nam, phía đông của Cao tốc 99 và phía tây của I-5. Tới năm 2025, dân số của khu vực này dự kiến sẽ tăng 20 phần trăm và mật độ sẽ tăng 23 phần trăm.

CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN