ការផ្តល់មូលនិធិ និងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា

ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា | ការផ្តល់មូលនិធិ

ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាគម្រោង Mariner Community Campus

ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាគម្រោង Mariner Community Campus

ការផ្តល់មូលនិធិ

ការផ្តល់មូលនិធិដំណាក់កាលទី 1 ត្រូវបានគាំទ្រជាមួយការរៀបចំទុកថវិការដ្ឋដោយរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ ការគាំទ្របន្ថែមទៀតលើធនធានបុគ្គលិកត្រូវបានផ្តល់ដោយបណ្ណាល័យ Sno-Isle និងភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យសាធារណៈ និងមិនរកប្រាក់ចំណេញ។

គំរូនៃការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ ហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលគ្នារវាងថវិកា សេវាកម្មធនធាន និងការគាំទ្រ។

ការចំណាយសរុបរបស់គម្រោងនឹងអាស្រ័យលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចំណាយទាក់ទងនឹងការទិញដី និងសំណង់ក៏ដូចជាសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ និងកម្រិតសេវាកម្មផងដែរ។

Map of Mariner Community

ការឆ្លើយតបទៅបណ្ណាល័យ Mariner ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដែលចង់បានសេវាកម្ម និងទីកន្លែងជួបជុំ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធ