Mariner Community Map
ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕິດກັບ Everett ຢູ່ທາງທິດເໜືອ, Lynnwood ຢູ່ທາງທິດໃຕ້, Highway 99 ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ I-5 ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ພາຍໃນປີ 2025, ມີການຄາດການວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20% ແລະ ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23%.

Map of the Mariner Community
ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕິດກັບ Everett ຢູ່ທາງທິດເໜືອ, Lynnwood ຢູ່ທາງທິດໃຕ້, Highway 99 ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ I-5 ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ພາຍໃນປີ 2025, ມີການຄາດການວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20% ແລະ ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23%.

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ