ການໃຫ້ທຶນ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ໄລຍະເວລາ | ການໃຫ້ທຶນ

ໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ ວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner

ໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ ວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner

ການໃຫ້ທຶນ

ການໃຫ້ທຶນໃນໄລຍະທີ 1 ແມ່ນສະໜັບສະໜູນຈາກງົບປະມານລົງທຶນຈາກລັດ Washington. ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ໃນຮູບແບບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນດ້ານພະນັກງານໃຫ້ແກ່ຫໍສະໝຸດ Sno-Isle ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອສາທາລະນະ ແລະ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລອື່ນໆ.

ຮູບແບບຂອງການໃຫ້ທຶນ ສຳລັບໄລຍະຕໍ່ໄປຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການຄາດວ່າຈະມີການລວມ ງົບປະມານ, ການບໍລິການ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃສ່ກັນ.

ຈຳນວນຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ລວມໄປເຖິງການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ລະດັບຂອງການບໍລິການຕ່າງໆ.

Map of Mariner Community

ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ຫໍສະໝຸດ Mariner ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນພື້ນທີ່ ສຳລັບການບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນ.

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ