ການປັບປຸງຂອງໂຄງການ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໂຄງການ ວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner ເປັນປະຈຳ ໂດຍການສົ່ງອີເມວຂອງທ່ານໄປທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ, ເຫດການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ. ຂໍຂອບໃຈ.

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ